Loại ống nước ghi xích

05:00 Thứ Ba 21-02-2012

*Kiểu ống nước, tuần hoàn tự nhiên

*2 balông bố trí theo chiều dọc

*Ghi xích (kiểu vảy cá)

*Cấp than, thải xỉ: hoàn toàn cơ khí

*Hiệu suất: 77 ~ 78%

*Nhiên liệu đốt: than cục, than cám

Mã hiệu Năng suất sinh hơi(kg/h) Áp suất làm việc(kG/cm2) Nhiệt độ bão hoà (oC)
LT6/10X 6000 10

183
LT10/10X 10000

10 183
LT6/12X

6000 12 190
LT10/12X 10000 12

190
LT15/10X 15000

10 183
LT15/12X

15000 12 190